Department of Neurosurgery, Osaka Metropolitan University Graduate School of Medicine
ご挨拶
Home > Faculty member
Contents

Faculty member

Professor

 • Takeo Goto

Specially-appointed professor

 • Hiroaki Sakamoto

Specially-appointed professor,Honorary professor

 • Kenji Ohata

Associate professor

 • Tsutomu Ichinose

Specially-appointed associate professor

 • Hironori Arima

Lecturer

 • Takehiro Uda
 • Kentaro Naito
 • Hiroki Morisako
 • Kousuke Nakajo

Research Associate

 • Yusuke Watanabe

Clinical lecturer

 • Tanoue Yuta

Graduate student

 • Saya Koh(D4)
 • Tsuyoshi Sasaki(D4)
 • Nishijima shugo(D3)

Resident

 • Shohei Ikeda
 • Toshiyuki Kanzaki
 • Yuichiro Kojima
 • LIU BING
 • Noboru Ishino
 • Kotaro Ishimoto
 • Ryunosuke Oshima
 • Haruki Hirata
 • Rui Omichi
 • Kazuki Kobayashi
 • Maki Narui
 • Taro Nishiyama
 • Eisuke Miyoshi
 • Ro Yama
 • Hiroshi Ueno
 • Shin Kawamura
 • Taishi Shuto
 • Masanari Takagawa
 • Yuto Nigami
 • Oue Michio
 • Hatanaka Masato
 • Hamaguchi Eiji

Department of Minimally Invasive Neurosurgery

Specially-appointed professor

 • Kenji Ohata
 • Hiroshi Mori